قابل کارکنان محترم دانشگاه

از این پس جهت انجام امور مربوط به اتوماسیون تغذیه از لینک ذیل استفاده نمایید

سامانه اتوماسیون تغذیه سلف کارکنان